B049

01-程序填空题 田少松, 软件154 907浏览

所属年份:2011.9;

下列给定程序中,函数fun的功能是:把形参a所指数组中的最大值放在a[0]中,接着求出a所指数组中的最小值放在a[1]中,再把a所指数组元素中的次大值放在a[2]中,把a数组元素中的次小值放在a[3]中,以此类推。例如,若a所指数组中的数据最初排列为:1、4、2、3、9、6、5、8、7,按规则移动后,数据排列为:9、1、8、2、7、3、6、4、5。形参n中存放a所指数组中数据的个数。
请在下画线处填入正确的内容并将下画线删除,使程序得出正确的结果。

注意:部分源程序在文件BLANK1.C中。
不得增行或删行,也不得更改程序的结构!

#include  <stdio.h>
#define  N  9
/**********found**********/
void fun(int ___1___, int n)
{
  int i, j, max, min, px, pn, t;
  /**********found**********/
  for (i=0; i<n-1; i+=___2___)
  {
    max = min = a[i];
    px = pn = i;
    /**********found**********/
    for (j=___3___; j<n; j++)
    {
      if (max < a[j])
      {
        max = a[j];
        px = j;
      }
      if (min > a[j])
      {
        min = a[j];
        pn = j;
      }
    }
    if (px != i)
    {
      t = a[i];
      a[i] = max;
      a[px] = t;
      if (pn == i) pn= px;
    }
    if (pn != i+1)
    {
      t = a[i+1];
      a[i+1] = min;
      a[pn] = t;
    }
  }
}

main()
{
  int b[N]= {1,4,2,3,9,6,5,8,7}, i;
  printf("\nThe original data :\n");
  for (i=0; i<N; i++) printf("%4d ", b[i]);
  printf("\n");
  fun(b, N);
  printf("\nThe data after moving :\n");
  for (i=0; i<N; i++) printf("%4d ", b[i]);
  printf("\n");
}

【参考答案】

(1)  a[] 
(2) 2 
(3) i+1

【考点分析】
本题考查:函数定义; for循环语句。

【解题思路】
填空1:由main中函数调用语句确定函数定义的形式参数。
填空2:for循环语句中,循环变量增值为2。
填空3:确定for语句循环变量的初值。